Habarlar RSS
165e80b7c13580.jpg
3-nji TAPGYR
06.03.24 - 11:21

Aklar başlaýar we utýar.


165e6ed2d3317e.jpg
Aşgabat owgan harytlarynyň sergisiniň hem-de bilelikdäki işewürlik maslahatynyň geçirilýän merkezine öwrüldi
05.03.24 - 17:04

Duşenbe güni, 4-nji martda türkmen paýtagtynda owgan harytlarynyň sergisi açyldy hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň maslahaty geçirildi.


165e6edb1611e2.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow owgan harytlarynyň sergisine baryp gördi we duşuşyk geçirdi
05.03.24 - 17:03

4-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan owgan harytlarynyň sergisine baryp gördi we bu ýerde owgan tarapy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de toplumlaýyn esasda ösdürmegiň meseleleri boýunça duşuşyk geçirdi.


165e6c6cf7433b.jpg
Serdar Berdimuhamedow Şahbaz Şarifi Pakistanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy bilen gutlady
05.03.24 - 17:03

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.


165e58b4f3997d.jpg
Türkmen tebigy gazyny swap usuly arkaly Türkiýä eksport etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
04.03.24 - 15:59

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Prezident Rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren duşuşygynyň barşynda Türkiýä türkmen elektrik energiýasyny eksport etmek, dostlukly ýurda türkmen tebigy gazyny “swap” usuly arkaly ibermek bilen baglanyşykly meselelere seredildi.


165e58af328f3d.jpg
Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler
04.03.24 - 15:59

Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler diýip, ýurdumyzyň DIM-niň resmi saýtynda habar berilýär.


165e4ac8dec6b0.jpg
Nebitgaz toplumynda ýylyň iki aýynyň jemlerine garaldy
03.03.24 - 21:59

3-nji martda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 1-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165e2c9516a54a.jpg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynyň iki aýda işiniň netijelerine garaldy
02.03.24 - 16:38

1-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ilkinji iki aýynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165e1a31ac7e14.jpg
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Türkiýe Respublikasyna iş sapary başlandy
01.03.24 - 14:42

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmak üçin, iş sapary bilen ugrady,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


165e16f17658db.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Rustam Minnihanowy doglan güni bilen gutlady
01.03.24 - 14:40

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.


165e16e8a285be.jpg
Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda
01.03.24 - 14:40

Geçen hepdede ýokary galyp, aşak düşmelerden soň, penşenbe güni söwdalaryň barşynda nebit durnukly bahasyny saklap galýar.


165e06ddde9590.jpg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
29.02.24 - 16:43

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy, şeýle-de Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, ylmy-amaly maslahat we sergi guraldy.


165e0160130894.jpg
Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy «Awazada» okuw maslahatyny geçirdi
29.02.24 - 10:28

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň Kärdeşler arkalaşygynyň komiteti, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan okuw maslahaty geçirildi.


165ded43519aa4.jpg
“Gahryman Halilbeýli” tankeri türkmen nebitiniň Azerbaýjana iberilmegini üpjün eder
28.02.24 - 16:20

ASCO flotyna degişli bolan “Gahryman Halilbeýli” nebitguýujy tankeri düýpli abatlaýyş işlerini geçdi we Türkmenbaşy portundan nebit daşamaga doly taýýar edildi. Häzirki zaman tehnologiýalaryň we enjamlaryň kömegi bilen ASCO-nyň “Zyh” (Zığ) gämi abatlaýyş zawodynda abatlaýyş boýunça işler geçirildi. Abatlaýyş işleri gysga wagtda hem ýokary hilli geçirildi diýip, caliber.az habar berýär.


165debab80f285.jpg
Nebitgaz toplumynda hoşallyk maslahaty geçirildi
28.02.24 - 09:46

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi dolandyryş binasynda «Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalarynyň ähmiýeti» atly maslahat geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary we işgärleri gatnaşdy.