Habarlar RSS
165cc8919dea60.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti «Leonardo S.p.A.» italýan holdinginiň ýolbaşçysyny kabul etdi
14.02.24 - 20:48

Prezident Serdar Berdimuhamedow “Leonardo S.p.A.” italýan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Stefano Pontekorwony kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


165cb4eb070034.jpg
Türkmenistan Dubaýda geçirilen Bütindünýä hökümet sammitinde birnäçe başlangyçlary öňe sürdi
14.02.24 - 09:47

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Bütindünýä hökümet sammitiniň (WGS 2024) mejlisleriniň işine gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


165cb4d5859cca.jpg
Birža söwdalarynda polipropilen, dizel ýangyjy, awiakerosin we ýol bitumy satyldy
13.02.24 - 16:07

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy.


165cb4e0bc364f.jpg
Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabide hyzmatdaşlygyň, şol sanda gaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
14.02.24 - 09:44

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Abu-Dabide Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise Prezidenti, Premýer-ministriň orunbasary, Prezidentiň Diwanynyň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


165cb4e44de293.jpg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Dubaýda elektroenergetika we nebit senagaty ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
14.02.24 - 09:46

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň BAE-niň döwlet düzümleriniň ýolbaşçylary bilen duşenbe güni geçiren duşuşyklarynda elektroenergetika we nebit ulgamynda hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


165cb4e7c25cf7.jpg
Türkmenistanyň we BAE-niň wekilleri energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ösdürmek meselelerini maslahatlaşdy
14.02.24 - 09:45

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Bütindünýä hökümet sammitine (WGS 2024) gatnaşmagynyň çäklerinde Daşary işler ministri R.Meredow bilen Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň (IRENA) Baş direktorynyň orunbasary Gauri Singhiň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


165c9bf1d90646.png
Türkmenistanda 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy tassyklanyldy
12.02.24 - 17:44

2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depginini 6,3 göterimde saklamak, daşary söwda dolanyşygynyň möçberini 20,7 milliard amerikan dollaryna ýetirmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna jemi 38,5 milliard manat möçberinde maýa goýumlary gönükdirmek meýilleşdirilýär. Bu görkezijiler Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynda tassyklanyldy. Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde gol çekdi.


165c9c9ec2d2a2.jpg
Türkmenistanyň wekilleri “Merkezi Aziýa+ABŞ” kritiki minerallar boýunça Dialoga gatnaşdy
12.02.24 - 17:43

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, "Türkmengeologiýa" döwlet korporasiýasynyň, "Türkmengaz", "Türkmennebit" we "Türkmenhimiýa" döwlet konsernleriniň wekillerinden ybarat wekiliýet Waşington şäherinde "Merkezi Aziýa+ABŞ" görnüşinde kritiki minerallar boýunça ilkinji dialoga gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky ilçihanasy habar berýär.


165c7268734d0f.jpg
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanda nebitgaz toplumynyň 2023-nji ýylda işiniň netijelerine garaldy
12.02.24 - 09:14

Anna güni, 9-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, wise-premýerleriň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýyl öňde durýan wezipeler, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler girizildi.


165c72630d355a.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylyň jemlerini jemledi we şu ýyl üçin meýilnamalary kesgitledi
10.02.24 - 12:31

Halkymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde 2023-nji ýylda uly üstünlikleri gazandyk, bellän meýilnamalarymyzy ýerine ýetirdik diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde kanagatlanma bilen aýtdy.


165c5aad51cc3d.jpg
Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady
09.02.24 - 11:47

Prezident Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe Azerbaýjan Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.


165c4815b65a6b.jpg
“Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasy günbatar sebitde agyz suwunyň ätiýaçlyklaryny artdyrýar
09.02.24 - 09:31

“Türkmenistanyň ilatly nokatlaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamasy” tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasynyň zähmet toparlary düýpli goşant goşýarlar.


165c480d9ab92a.jpg
Ispaniýanyň wekiliýeti maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin mart aýynda Türkmenistana geler
08.02.24 - 21:14

Mart aýynda Ispaniýanyň wekiliýeti maýa goýum hyzmatdaşlygyny maslahatlaşmak üçin Türkmenistana geler diýip, Russiýa Federasiýasyndaky türkmen wekilhanasynyň saýty habar berýär.


165c328e7c4ce1.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Gyrgyzystanda bolan hadysa zerarly dostlukly ýurda zerur bolan ýagdaýynda, ähli kömegi bermäge taýýar
08.02.24 - 12:33

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde dostlukly ýurduň Liderine türkmen halkynyň adyndan hem-de hut öz adyndan Bişkek şäherindäki ýylylyk elektrosentralynda bolup geçen hadysa baradaky habara duýgudaşlyk bildirdi diýip, TDH habar berýär.


165c33c0e92024.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti 2024-nji ýylda binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagyna gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy
08.02.24 - 12:32

Gurluşyk we binagärlik ministrligine şol binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň hiline gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle-de möhlet tertibine laýyklykda, her aýda ulanmaga tabşyryljak binalary we desgalary kesgitläp, olaryň geçiriljek çäreleriň we açyljak medeni-durmuş maksatly binalaryň aýlyk tertibine goşulmagyny üpjün etmek tabşyryldy.