Habarlar RSS
165ddd7775e3c5.jpg
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
27.02.24 - 17:37

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp-dessurlaryndan, ata-babalarymyzyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, Aşgabat şäherinde owgan harytlarynyň sergisini we Türkmen-owgan işewürlik maslahatyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


165dd70c8e410c.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak geleşikleriň 20-si hasaba alyndy
27.02.24 - 10:19

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


165dc67f84f5c6.jpg
«Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşigi badalga aldy
26.02.24 - 15:29

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň deslapky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan bäsleşik ýylyň-ýylyna bu guralýar.


165dc13a05c09f.jpg
Ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
26.02.24 - 09:29

“Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 1152-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.


165daf3bb35eb2.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-nyň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy
26.02.24 - 09:27

23-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


165d874ff0ec76.jpg
Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris – Gurbanguly Berdimuhamedow
23.02.24 - 19:34

Biz geljekde hukuk ulgamynyň işewürlik üçin özüne çekijiligini üpjün etmelidiris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.


165d85c12883d1.jpg
Halk Maslahatynyň Başlygy: Türkmenistanda soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy
23.02.24 - 19:34

Soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.


165d70740eb4c4.jpg
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýada ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny maslahatlaşdy
22.02.24 - 16:21

21-nji fewralda Ýaponiýada Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetinň Baş sekretary Ýoşimasa Haýaşi bilen duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


165d59f18ccf84.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň täze ilçisi bilen energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
21.02.24 - 16:02

20-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi.


165d5e3c041a11.jpg
2-nji tapgyr
21.02.24 - 16:51

Aklar başlaýar we utýar


165d59eb3d7cc6.jpg
Türkmenistanyň nebitgaz mümkinçilikleri Parižde maýa goýum forumynda beýan ediler
21.02.24 - 23:19

24-25-nji aprelde Pariž şäheriniň “Hyatt Regency Etoile” myhmanhanasynda Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maýa goýum forumy (TEIF 2024) geçiriler. Ol “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlykda “TürkmenForum” hojalyk jemgyýeti we “GaffneyCline” britan kompaniýasy bilen bilelikde guralýar.


165d59ee318a02.jpg
«The Investor» halkara žurnaly Türkmenistanyň söwda-ykdysady mümkinçiliklerini açyp görkezer
21.02.24 - 23:19

20-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Fransiýanyň «Beyond Investments Group» kompaniýasy tarapyndan neşir edilýän «The Investor» halkara neşiriniň direktory Leandro Slowinski bilen geçiren duşuşygynda halkara maglumat giňişliginde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


165d47864b822a.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebit önümleri geleşikleriň özenini düzdi
20.02.24 - 20:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.


165d2f2c2d7ac4.jpg
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
19.02.24 - 11:18

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji partiýa guramasynyň, şeýle hem zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli utgaşykly çäre geçirildi. Oňa toplumyň edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdylar.


165d2f1c40a629.jpg
Ýanwar aýynyň jemlerine garaldy
19.02.24 - 11:14

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 16-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.