Habarlar
162623fba446b9.jpeg
Seýdiniň NGIZ 2021-nji ýylda 220 müň tonnadan gowrak benzin öndürdi
23.04.22 - 09:32

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2021-nji ýylda 220 müň 83 tonna benzin öndürdi. Bu barada «Türkmengündogary» welaýat gazeti habar berýär.


16260efd308fe5.jpeg
HPG nebitiň bahalarynyň 2022-nji ýylda 55%, gazyň – 147% artmagyny çaklaýar
22.04.22 - 09:24

Halkara pul gaznasy (HPG) 2022-nji ýylda nebitiň ortaça bahasynyň çaklamasyny birden ýokarlandyrdy. HPG-nyň täzelenen hasabaty 2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaryldy diýip, neftegaz.ru habar berýär.


16260fac975e6d.jpeg
Teklibiň peselmek howatyrlanmasynyň netijesinde Brent-iň bahasy 107,93 dollara ýetdi
22.04.22 - 09:25

ABŞ-da gorlaryň düýpli azalmagynda dünýä bazarynda teklibiň peselmek howatyrlanmasy zerarly nebitiň bahalary penşenbe güni ýokarlanýar.


1625f93f65cccc.jpeg
HNGU türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli dabara geçirdi
20.04.22 - 15:26

Türkmen bedewiniň ýakynlaşyp gelýän baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň çäginde aýdym-sazly dabara gurady.


1625fabdf54bdc.jpeg
TNGIZT birinji çärýekde durnukly ösüş depginini üpjün etdi
20.04.22 - 15:27

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) içerki bazarlary ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek, şeýle hem isleg bildirilýän önümleri täze görnüşlerini öndürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözýär.


1625e54e9c2768.jpeg
TDHÇMB söwdalarynda nebitgaz toplumynyň önümleri daşarky we içerki bazarlara iberildi
19.04.22 - 12:17

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 167-si hasaba alyndy.


1625e579278b27.jpeg
Birinji çärýekde Hytaý Merkezi Aziýadan 10 mlrd kub metrden gowrak gaz satyn aldy
19.04.22 - 12:18

Merkezi Aziýa-Hytaý gaz geçirijisi boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde HHR 10,07 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu barada PipeChina West Gas Pipeline kompaniýasy habar berdi.


1625cf9f59b7e2.jpeg
Türkmenistanda tehniki uglerod öndürmek boýunça zawod işe girizildi
18.04.22 - 17:05

Geçen hepdede Mary welaýatynda ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi. Döwlet Baştutanynyň degişli Kararyna laýyklykda, täze kärhanany gurmak boýunça taslamany “Eziz dag” hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy.


1625beb8f3d232.jpeg
Abatlaýjylaryň saldamly goşantlary
17.04.22 - 15:27

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde we baýlyklar känlerinden alynýan ýangyç çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky guýylary abatlaýjylar müdirlikleri netijeli işleri amala aşyrýarlar.


162590d2ad3e4a.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde rus dili we edebiýaty hepdeligi geçirilýär
16.04.22 - 12:33

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Rus diliniň we edebiýatynyň hepdeligi geçirilýär. Bu ýerde ýokary okuw mekdebiniň professor-mygallymlary tarapyndan rus diline we edebiýatyna, Russiýanyň ylmyna we sungatyna bagyşlanyp taýýarlanylan sergi ýaýbaňlandyryldy.


16259053628040.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: Balkan welaýatynyň nebitgaz mümkinçiliklerini netijeli işletmeli
16.04.22 - 12:34

14-nji aprelde, penşenbe güni Balkan welaýatyna toý sapary bilen baran Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


16257afa5826ca.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
14.04.22 - 21:58

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16257b9fe075ef.jpeg
Makron we Jonson Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar
14.04.22 - 21:56

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron we Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson Prezident Serdar Berdimuhamowa iberen hatlarynda Türkmenisan bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmäge taýýarlyklaryny mälim etdiler.


16256b98e06369.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Şahbaz Şarifi Pakistanyň Premýer-ministri saýlanmagy bilen gutlady
14.04.22 - 07:24

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.


1625672c84b4de.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awtobenzin, suwuklandyrylan gaz, propilen we nebitgaz toplumynyň beýleki önümleri satyldy
14.04.22 - 07:23

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 63-si hasaba alyndy.