Habarlar
15fe19500ea9be.png
CNPC — Türkmenistanyň ygtybarly we uzakmöhletli hyzmatdaşy
22.12.20 - 11:41

Dünýäniň iri kompaniýalarynyň sanawynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanda üstünlikli işleýär. 2017-nji ýylyň sentýabryndan başlap jenap Li Şulýan «CNPC International Turkmenistan» kompaniýasynyň baş direktory bolup durýar. «NEBIT-GAZ» gazetiniň baş redaktory jenap Li Şulýan bilen söhbetdeş boldy, şol söhbetdeşligi okyjylarymyza hödürleýäris.


15fe1949172201.png
Parahatçylygyň we abadançylygyň ýyly zähmet üstünlikleri bilen jemlenilýär
22.12.20 - 11:39

«Türkmennebit» döwlet konserniniň ýurdumyzyň günbatar sebitinde iş alyp barýan «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň türkmen Diýarynda nebit çykarylmagyň taryhynda öz mynasyp orny bar. Çünki türkmen topragynyň genji-käni bolan «gara altyny» çykarmak we onuň goňşy ýurtlar bilen söwdasyny ýola goýmak hut şu bereketli künjekden başlanýar.


15fe5dcfda609d.jpeg
11 aýda Türkmenistanyň gazyň we nebit önümleriniň eksportyndan girdejileri 4 mlrd dollardan geçdi
27.12.20 - 13:43

Türkmenistanyň tebigy gazyň we nebithimiýa önümleriniň eksportyndan alan girdejileri 2020-nji ýylyň 11 aýynda 4,13 mlrd amerikan dollaryndan geçdi. Geçen döwürde 8,7 mln tonna nebit we gaz kondensaty, şeýle hem 62,3 mlrd kub metr gaz çykaryldy. 31 mlrd kub metrden gowrak «mawy ýangyç» eksporta iberildi.


15fe193bc06424.png
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ykdysady taýdan amatlydyr
22.12.20 - 11:35

Häzirki döwürde dünýäde energiýa durnuklylygynyň üpjün edilmegi gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň ösdürilmegi bilen berk baglanyşykly bolup durýar. Hut şonuň üçin-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda bu babatda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan işlere uly üns berilýär.


15fe437db1a965.jpeg
«Galkynyşnebit» müdirliginiň zähmet üstünlikleri
25.12.20 - 10:49

Çeleken ýarymadasynyň geljegi uly ýerleri hünärmenleriň çaklamalaryna görä, özünde uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryny saklaýar. Bu ýerde uglewodorodlary çykarmak işini «Türkmennebit» DK-nyň «Galkynyşnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň hünärmenleri amala aşyrýarlar.


15fe1933d587b1.png
Jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri kesgitlenildi
22.12.20 - 11:33

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň işi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de öňde durýan möhüm wezipeler kesgitlenildi.


15fe320bcc8935.jpeg
JBIC ýapon banky Türkmenistanda täze iri taslamalary durmuş geçirmeklige gatnaşmaga taýýar
25.12.20 - 10:53

Ýaponiýanyň maliýa düzümleri Türkmenistanda maýa goýum işjeňligini dowam etmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýapon bankynyň baştutany Tadaşi Maeda bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen duşuşygynda bellenildi, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fe192d893998.png
Nebitgaz toplumy: polimerlere bolan isleg we maýa goýumlary artýar
22.12.20 - 11:31

Wideoaragatnaşyk boýunça geçiren iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumyny ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça möhüm wezipeleriň birnäçesini kesgitledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň baş maksady baý tebigy serişdelerimizi has netijeli peýdalanmak bilen nebitgaz toplumynyň durnukly ösüşini üpjün etmekde, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçilikleri giňeltmekde jemlenýär.


15fe2ca4192255.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy
25.12.20 - 10:51

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15fe19241a1b36.png
Türkmenistan hyzmatdaşlygyň täze hilini üpjün etmek ugrunda çykyş edýär
22.12.20 - 11:29

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 18-nji dekabrynda bolan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň wideomaslahat görnüşinde geçirilen mejlisini ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda görkezmek bolar.


15fe1bfd8182f8.jpeg
«Tatneft» Türkmenistanda goşmaça nebit önümçiligini ýene 770 müň tonna artdyrar
23.12.20 - 10:21

Türkmenistanda «Türkmennebit» döwlet konserni bilen bilelikde durmuşa geçirilýän «Tatneft» APJ taslamasynyň giňeldilmegi goşmaça 770 müň tonna nebiti çykarmaga mümkinçilik berer. Bu barada Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow TASS agentligine interwýusynda habar berdi.


15fe0307eda69d.jpeg
Birža söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 22,9 million dollaryndan geçdi
21.12.20 - 17:42

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 119-sy hasaba alyndy.


15fde46b2ee6c0.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan GDA-nyň 2030-njy ýyla çenli ykdysady ösüş strategiýasynyň wezipelerini durmuşa geçirmäge taýýar
21.12.20 - 17:43

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji dekabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň wideomaslahat görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy.


15fdc51b764dad.jpeg
Russiýanyň zawodlary TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin önümleri möhletinden ibermegi başardylar
18.12.20 - 16:42

OMK Çelýabinsk zawody (Russiýa) Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin «Türkmengaz» döwlet konsernine önümleri bellenilen möhletinden bir aý öň tabşyrmagy başardylar. Bu barada rus habar beriş serişdeleri habar berýärler.


15fdc45b24b368.jpeg
Türkmenistan we ABŞ sebit taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy
18.12.20 - 16:44

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň jemleýji bölüminde sebit we halkara derejeli infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.