Habarlar RSS
163bbb5972c47d.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Biz Türkmenistandan Hytaýa gaz ibermeleriniň möçberini artdyrmak meseleleriniň üstünde işleýäris
09.01.23 - 17:18

Türkmenistan we Hytaý gaz ibermeleriniň möçberini artdyrmagyň üstünde işleýärler. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Pekinde HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşygynda belledi diýip, TDH habar berýär.


163b7c09bc24f4.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»
06.01.23 - 11:32

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


163b7cf181728c.jpeg
Pekinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda — «Türkmengaz» DK bilen CNPC-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama bar
06.01.23 - 16:51

Pekinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi diýip, TDH habar berýär.


163b7b62de16a1.jpeg
Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň gepleşikleri geçirilýär
06.01.23 - 16:52

Anna güni Pekinde Hytaý Halk Respblikasyna (HHR) döwlet saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler başlandy diýip, TDH habar berýär.


163b8049c98271.jpeg
Türkmenistan we Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer
06.01.23 - 16:56

Türkmenistan bilen Hytaý gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasynda aýdylýar.


163b66cee72093.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaýa saparynyň barşynda resminalar bukjasyna gol çekmek meýilleşdirilýär
05.01.23 - 15:28

Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa boljak döwlet saparynyň maksatnamasyna laýyklykda, saparyň barşynda ikitaraplaýyn resminamalaryň giň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow çarşenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.


163b66de851720.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
05.01.23 - 15:29

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň täze, 2023-nji ýylda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


163b50d7973c1f.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtlara dizel ýangyjy satyldy
04.01.23 - 10:31

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


163b530b8edcfa.png
Türkmenbaşyda çagalar üçin täze ýyl ertekisiniň sahnalaşdyrmasy üstünlikli geçirildi
04.01.23 - 15:29

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumynda «Jadyly hasa ýa-da Garpamygyň başdan geçirenleri» sahnasynyň görkezilişi boldy. Sahna eserini teatr studiýasynyň režisýory Natalýa Kuznesowa goýdy. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berdi.


163b3d848008ae.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Goý, täze ýyl parahatçylygyň, bagtyýarlygyň, uly üstünlikleriň hem-de rysgal-berekediň ýylyna öwrülsin!
03.01.23 - 12:27

Watandaşlarymyzy Täze ýyl baýramy mynasybetli gutlap, Türkmenistanyň Prezidenti «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen şygar astynda geçen 2022-nji ýylyň möhüm wakalaryny ýatlady.


163ae86241141b.jpeg
Türkmenistanda 2023-nji ýylyň ady saýlandy — «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
30.12.22 - 14:33

Türkmenistanda 2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçer. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi degişli Karar çykardy we ol anna güni ýurduň merkezi neşirlerinde çap edildi.


163ae826e769a3.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen 2-nji ýanwar iş güni däl diýlip yglan edildi
30.12.22 - 14:35

Türkmenistanda 2-nji ýanwar iş güni däl diýlip yglan edildi. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


163ad3adbe6e57.jpeg
Russiýa Gazagystana we Özbegistana gaz ibermegi artdyrmagy maslahatlaşýar
29.12.22 - 20:33

Russiýa Gazagystan we Özbegistan tarapyndan gazyň sarp edilişiniň artmagy netijesinde bu ýurtlaryň içerki bazarlary üçin ýangyjyň bu görnüşini ibermegini artdyrmak meselesini maslahatlaşýar. Bu barada RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowak TASS-a beren interwýusynda habar berdi.


163ad3bd83f3c0.jpeg
Birža söwdalarynda 1,7 müň tonna dizel ýangyjy eksporta iberildi
29.12.22 - 20:35

Duşenbe güni, 26-njy dekabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Owganystandan gelen işewür 1,7 müň tonna dizel ýangyjyny satyn aldy. Bu barada TDHÇMB-niň saýty habar berýär.


163ad39b77cb75.jpeg
Nebitgaz taslamalaryna «ýaşyl» energetika garanda köp harçlamak meýilleri üçin BP kompaniýasy tankytlandy
29.12.22 - 20:36

BP britan nebitgaz korporasiýasy geljekde ýylda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine garanda, nebitgaz taslamalaryna has köp harçlamagy meýilleşdirýändigi üçin tankyt astyna alyndy. Bu barada The Guardian gazeti habar berýär.