Habarlar
1605ad31fbc538.jpeg
Ylmy-tejribe seminary
24.03.21 - 10:50

Milli Liderimiz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellän pähimli, paýhasly sözlerinden ugur alnyp, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň binasynda internet wideoaragatnaşyk arkaly halkara Nebitçi inženerçilik jemgyýeti (Society of Petroleum Engineers — SPE) bilen «Uly gazly karbonat gatlakly känleri işläp geçmekligiň tejribesi» atly mowzuk bilen ylmy-tejribe seminary geçirildi.


1605ad3871720b.jpeg
Tebigy gazyň çykarylýan we eksport edilýän möçberleri artýar
24.03.21 - 10:52

Nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipeleriniň biridir.


1605ad44f1b61d.jpeg
Polipropileniň bahasy rekord derejä ýetdi
24.03.21 - 10:55

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda täze rekord hasaba alyndy. 10-njy martda geçirilen söwdalarda rafiýa sortly polipropileniň 1,5 müň tonnasy eksport üçin satuwa çykaryldy. Ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürildi.


1605ad4d4743af.jpeg
Goşmaça nebit almagyň ussatlary
24.03.21 - 10:57

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýylsaýyn täze belentliklere götermekde we ýeriň jümmüşinden alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebitgaz çykaryş müdirlikleriniň Balkan welaýatyndaky guýulary düýpli abatlaýyş toparlary netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bu toparlar geçen ýyl tutuş konsern boýunça üç ýüz müň tonna golaý «gara altynyň» goşmaça çykarylmagyny üpjün etdiler.


1605ae52900bc0.jpeg
«Lebapgazçykaryş» müdirligi gaz çykarylyşynyň ýokary depginlerini üpjün edýär
25.03.21 - 10:11

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Geçen döwürde tebigy gazyň çykarylyşy 2 mlrd 180 mln kub metre barabar bolup, bellenilen meýilnama 146% ýerine ýetirildi.


1605b0f005bf68.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
25.03.21 - 10:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.


1605ad5571930e.jpeg
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görülýär
25.03.21 - 10:13

Şu ýylyň birinji ýarymynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisini geçirilmek meýilleşdirilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.


16056f0ea5c97e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady
21.03.21 - 18:14

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň gelmegi mynasybetli türkmenistanlylara baýramçylyk gutlagyny iberdi.


16056f21f65df5.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli goşmaça dynç güni yglan edildi
21.03.21 - 18:16

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 21-nji martdaky dynç gününi 23-nji marta geçirmek hakynda Permana gol çekdi. Resminamada bellenilişi ýaly, bu çözgüt Milli bahar baýramyny — Nowruz baýramyny ýokary derejede belläp geçmek hem-de halkyň dynç almagy üçin oňaýly şertleri döredip bermek maksady bilen kabul edildi.


160544dd8d3020.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň we «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.-iň» ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
19.03.21 - 18:21

Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow 2021-nji ýylyň 18-nji martynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» kompaniýasynyň prezidenti T.Watanabe bilen wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygyny geçirdi.


16052f56042d90.jpeg
DIM: Türkmenistan ÝHHG bilen energiýa howpsuzlygy we durnukly ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy berkitmegi teklip edýär
19.03.21 - 10:03

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň Baş sekretary Helga Şmid bilen çarşenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren duşuşygynda energiýa howpsuzlygynyň we durnukly ulag ulgamynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16051a43dd78fc.jpeg
Türkmen geologiýa ekspedisiýasy: Lebap welaýatynda ýerasty suwlaryň gözlegi
18.03.21 - 11:36

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa-gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag topary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar. Häzirki wagtda kärhananyň işiniň esasy ugry Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde suw bilen üpjün etmek üçin ýerasty suwlaryň gözlemekde, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamakda, şeýle hem guýulary ulanmakda ýöriteleşýär.


16051a4f26b0b8.jpeg
TNGIZT çalgy ýaglarynyň önümçiligini artdyrýar
19.03.21 - 10:04

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýylyň başyndan bäri, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşarky bazarlarda hem uly islegden peýdalanýan nebithimiýa önümleriniň önümçiligi yzygiderli artdyrylýar.


16050493013713.jpeg
Gaz desgalarynyň bökdençsiz işlemegi gazanylýar
16.03.21 - 10:59

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplarynda bar bolan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri bagtyýar il-günümizi gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmekde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň her bir aýyny netijeli jemlemek bilen, häzirki döwürde mart aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.


1605049a251dc1.jpeg
Barlaghana synaglarynyň önümçilikde ornaşdyrylyşy
16.03.21 - 11:01

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden «Türkmenistanyň nebit gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan sepgitlere ýetmek üçin nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wajyp meseleleriniň biri hem tebigy serişdeleriň rejeli we peýdaly ulanylmagyny üpjün etmekdir.