Habarlar
160d1972c97d37.jpeg
Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny ibermekde liderligi saklaýar
25.06.21 - 10:20

Hytaý 2021-nji ýylyň aprelinde 4 milliard 227 million kub metr tebigy gazyny import etdi. Bu 2020-nji ýylyň aprel aýy bilen deňeşdirilende 800 mln kub metr köpdür.


160d03d4a98254.jpeg
Türkmenistan noýabrda Aşgabatda YHG agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitini geçirmäge taýýarlyk görýär
22.06.21 - 12:58

28-nji noýabrda Aşgabatda YHG-nyň XV sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow sammite görülýän taýýarlyk işleri barada Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.


160d03cefa734c.jpeg
HHR-iň kompaniýasy «Galkynyş» käninde täze guýulary gurmak boýunça halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandy
23.06.21 - 11:47

«CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd» hytaý kompaniýasy “Galkynyş” gaz käninde täze guýulary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmak babatda halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandy. Bu barada wise-premýer Ş.Abdrahmanow geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi
23.06.21 - 11:48

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


160cc380128c8a.jpeg
OPEC+ ýurtlary tehniki mejlisde nebit bazaryndaky ýagdaýy maslahatlaşdylar
22.06.21 - 12:56

OPEC+ ýurtlary penşenbe güni wiseomaslahat görnüşinda geçirilen tehniki mejlisde nebit bazaryndaky ýagdaýy maslahatlaşdylar diýip guramanyň habarynda aýdylýar.


160cb17c12d453.jpeg
«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň çäklerinde Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahataşyldy
17.06.21 - 22:00

Çarşenbe güni «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji mejlisi geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160cb176e27449.jpeg
Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian Türkmenistana resmi sapar bilen geldi
17.06.21 - 22:00

Iş sapary bilen Aşgabada gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian 16-njy iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160c9d00282042.jpeg
«Lebapgazçykaryş»: bäş aýda 5,1 mlrd kub metr gaz çykaryldy
17.06.21 - 21:59

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň bäş aýynda ýokary zähmet görkezijilerini gazandylar. 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda tebigy gazyň önümçiligi 5,1 mlrd kub metre barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 140%-e deň boldy.


160c9d0b6c3c43.jpeg
Zergär nebit önümleri kärhanasynda düýpli abatlaýyş işleri tamamlanýar
17.06.21 - 22:02

Türkmenabadyň nebit önümleri kärhanasynyň Zergärde ýerleşen iri şahamçalarynyň birinde düýpli abatlaýyş işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Abatlaýyş işlerini «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Lebap welaýatynda gurluşyk we abatlaýyş boýunça hojalyk hasaplaşygyndaky müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirýärler.


160c850d11acb1.jpeg
TNGIZT-de bäş aýda benzin we suwuklandyrylan gaz çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi
16.06.21 - 09:23

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň bäş aýynda içerki hem-de daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan önümleriň önümçiligi düýpli ýokarlandy.


160c85446b6fcd.jpeg
TNGIZT-e bäş aýda 1,8 mln tonna «gara altyn» iberildi
16.06.21 - 09:24

Magistral nebitgeçirijileriniň müdirliginiň hünärmenleri Balkan welaýatynyň çäginde çykarylýan «gara altyny» TNGIZT-e ýetirmekde ýokary netijeleri gazandylar.


160c6ef313f9a2.jpeg
TNGIZT Önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyklar esasynda işleýän daşary ýurt kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn alar
15.06.21 - 09:41

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2021-nji ýylyň dowamynda Önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyklar esasynda işleýän daşary ýurt kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn almagy göz öňünde tutýar. Degişli resminama anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


160c6ef77a9496.jpeg
Türkmenistan HHR tarapyndan gaz taslamalaryny durmuşa geçirmäge bölünip berlen karzlaryny doly gaýtardy
15.06.21 - 09:42

Türkmenistan gaz taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin Hytaýdan çekilen karz serişdelerini dolulygyna gaýtaryp berdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow geçen anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berdi.


160c6f92c53f3f.gif
Halypanyň ýubileý toýy toýlanyldy
15.06.21 - 19:50

Türkmeniň aýdym-saz sungaty düýpsüz umman. Bu ýola ykbalyny baglap, oňa hyzmat eden, halkyň söýgüsini gazanyp, ykrar edilen halypalar sanardan köp. Olaryň käbiri bolsa il içinde has-da meşhurdyr. Görnükli estrada aýdymçylarynyň biri-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň parlak ýyldyzy, Türkmenistanyň halk artisti Annagül Gurdowa. Aslynda ol düýnüň hem, şu günüň-de saýlama ussatlarynyň ilkinjileriniň hataryndadyr.


160c2f6ab7966d.jpeg
Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň Türkmenistanyň infrastruktura taslamalaryna 99,91 mln dollar maýa goýar
14.06.21 - 09:01

Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň wekilleri Türkmenistanyň Hökümeti bilen 99,91 million dollarlyk iki sany maýa goýum Ähtnamalaryna gol çekişdiler. Bu barada BAE-niň habar beriş serişdeleri habar berilýär.