Habarlar
160670a3ea26f1.jpeg
«Lukoýl» kompaniýasynyň «Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamaga we TOPH taslamasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
05.04.21 - 09:59

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa iş saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.


160640d598e36e.jpeg
«Nebitgazçykaryş» tresti «Türkmennebit» DK-nyň nebit çykarylyşynyň möçberlerini ýokarlandyrýar
01.04.21 - 09:17

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri nebit çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we olary ulanyşa girizmek boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Nebit guýularyny ulanmakda olaryň netijeliliginiň pese düşmegi gutulgysyz ýagdaý bolandygy üçin nebit çykarylyşyny netijeli guramak bu iş bilen meşgullanýan kärhanalaryň öňünde duran möhüm wezipedir.


160641166d4a15.jpeg
TNGIZT-de «gara altynyň» gaýtadan işlenilýän möçberleri artdyrylýar
01.04.21 - 09:18

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebit çig malynyň gaýtadan işlenilýän möçberlerini durnukly artdyrýar. Döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan kärhanada 2021-nji ýylyň başyndan bäri 770 müň tonnadan gowrak «gara altyn» gaýtadan işlenildi. Ondan dürli görnüşli nebithimiýa önümleri öndürildi.


16062c9e8a5055.jpeg
Türkmenistanda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi
31.03.21 - 11:28

Türkmenistanda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Degişli Karara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bulardan başga-da, Gaznanyň Tertipnamasy, gurluşy hem-de işgär sany, şeýle hem onuň Aşgabatda ýerleşjek ýeri kesgitlenildi.


16062c6d08d95e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ş.Abdrahmanow Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparyny amala aşyrar
31.03.21 - 11:29

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa 29-njy mart — 2-nji aprel aralygynda Mary we Lebap welaýatlaryna baryp görmegi tabşyrdy. Degişli tabşyrygy döwlet Baştutany 29-njy martda geçirilen Hökümet mejlisinde berdi.


16062c176170f7.jpeg
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlandy
31.03.21 - 12:16

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlandy. Bu barada Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradow Hökümet mejlisinde habar berdi.


160616a97c51c3.jpeg
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi
30.03.21 - 10:23

Geçen ýekşenbe güni Türkmenistanda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi.


160616c8ab4581.png
TDHÇMB-de geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 60 million dollaryndan gowrak boldy
30.03.21 - 10:24

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


16061b81bc6503.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetara türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady
30.03.21 - 10:25

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady. Degişli resminama döwlet Baştutany anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.


1605d79daeae8b.jpeg
Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny ibermekde öňdeligi saklaýar
26.03.21 - 20:02

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýyň energetika bazaryna turba geçiriji gazyny ibermekde öňdeligi saklap gelýär diýip, Interfaks HHR-iň gümrük boýunça baş administrasiýasynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär.


1605d730974659.jpeg
Hökümetara türkmen-rus topary 2021-2023-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyny maslahatlaşdy
26.03.21 - 21:42

25-nji martda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň çäklerindäki söwda we maýa goýumlaryna goldaw bermek boýunça ýokary derejeli toparyň 8-nji mejlisinde Türkmenistanyň Hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlygyň Maksatnamasynyň taslamasyna seredildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1605d72b39a3dd.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
26.03.21 - 21:43

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon toparynyň ýapon tarapyndan Başlygy, «Itochu Corporation» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaý bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1605c33ac54293.jpeg
Nebitgaz toplumynyň işgärleri bag ekmek çäresine gatnaşdylar
26.03.21 - 15:12

20-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Milli bahar baýramy hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda bag ekmek çäresi giň gerimde geçirildi.


1605c333cc62c8.jpeg
Türkmenistan ikinji çärýekde Russiýanyň üsti bilen 500 müň tonna nebit eksport eder
26.03.21 - 15:14

2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen eksporta 500 müň tonna nebit iberer diýip, Interfaks habar berýär.


1605c2e321be74.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gaz geçirijilerine bökdençsiz hyzmat edilýär
26.03.21 - 20:02

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «S.Türkmenbaşyetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasynyň zähmetkeşleri sarp ediş nokatlarynda tebigy gazdan tygşytly we howpsuz peýdalanmak boýunça bellenilen işleri guramaçylykly alyp barýarlar.