Habarlar
162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar
05.05.22 - 09:01

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


162722db115ea4.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
05.05.22 - 09:03

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


16270ca331898c.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyjyň dürli görnüşleri satyldy
03.05.22 - 19:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


16270ca9b7ee46.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumyna bölünip berlen maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmeli
03.05.22 - 19:49

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sanda uglewodorod çig malynyň önümçiligini artdyrmak maksady bilen nebitgaz pudagyna goýlan maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmek meselesine garaldy.


1626b8f742ae62.jpeg
Öndürijilikli guýular ulanyşa girizilýär
30.04.22 - 10:05

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ndürijiligi artdyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri ýerine ýetirýärler.


1626b8ee4b386b.jpeg
Türkmenistanda polipropilen skoçlarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy
30.04.22 - 10:06

«Berk önüm» hususy kärhanasy «BANT» haryt nyşanly gatlakly skoçlaryň görnüşlerini artdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň metbugat merkezi habar berýär.


1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar
30.04.22 - 10:07

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


1626a2fdc48587.jpeg
HPG 2022-nji ýylda nebiti eksport edijileriň girdejileriniň çaklamasyny ýokarlandyrdy
29.04.22 - 08:15

Halkara pul gaznasy (HPG) Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýanyň nebiti eksport ediji döwletleriniň girdejileriniň 2022-nji ýylda artmagy barada çaklamasyny ýokarlandyrdy. Bu barada çarşenbe güni neşir edilen HPG-niň sebit çaklamasynda aýdylýar.


1626a36dc951a5.jpeg
«Gündogargazakdyryş» müdirligi: yhlasly zähmet
29.04.22 - 08:17

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji fewralynda Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi geçirilip, onda Türkmenistany ösdürmegiň geljek 30 ýyl üçin maksatnamasy tassyklanyldy. Bu forumyň möhüm kararlary tutuş nebitgaz toplumynyň işgärlerini bolşy ýaly, «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň işgärllerini hem has-da uly zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.


16268ee30a4594.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen RF-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin binýat döredýär
27.04.22 - 15:08

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary durnukly ösdürmek üçin pugta hukuk binýadyny döredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Wladimir Putine iberen hatynda belleýär.


1626788c54e0a9.jpeg
TNGIZT-niň düzüm gurluşy we Tertipnamasy kämilleşdiriler
26.04.22 - 17:48

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwwatyny doly derejede herekete girizmek maksady bilen, onuň düzüm gurluşyny we Tertipnamasyny kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.


162678863c37e3.jpeg
Türkmenistanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda Wodorod energetikasy merkezi işläp başlady
27.04.22 - 09:13

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda açylan Wodorod energetikasy merkezi öz işine başlady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.


16266648fdf75c.jpeg
Birža söwdalarynda polipropilen, ECO-93 awtobenzini we nebitgaz toplumynyň beýleki önümleri satyldy
25.04.22 - 14:59

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


16266496136d3a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Tatarystanyň Baştutany ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
25.04.22 - 15:00

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen ýekşenbe güni Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.


162623f4acf974.jpeg
Uglerody tutmak bazary 2050-nji ýyla çenli 4 trln dollara çenli artar
23.04.22 - 09:31

ExxonMobil-yň hasaplamalaryna görä, 2050-nji ýyla çenli kömürturşy gazyny (CO2) tutmak bazarynyň we onuň ýerasty saklanyşynyň gerimi ABŞ-nyň 4 trln dollaryna deň bolar. Bu barada kompaniýanyň şu hepdede geçirilen prezentasiýasynda aýdylýar diýip, neftegaz.ru habar berýär.