Habarlar
15ff42d31d9d70.png
Tebigy gaz eşret berýär
05.01.21 - 14:11

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň beýleki önümçilik düzümleriniň gazçylary bilen birlikde «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri hem täze, 2021-nji «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna ýokary ruhubelentlik bilen gadam goýdular. Edaranyň hyzmat ediş gulluklarynyň işgärleri täze ýylyň ilkinji günlerinden öz işlerini gije-gündizleýin takyk ýola goýup, şäheriň ilatynyň jaýlaryny, şäherdäki edara-kärhanalary tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edýärler.


15ff42c4a9b93e.png
«Galkynyş» gaz käni tapgyrlaýyn özleşdirilýär
05.01.21 - 14:07

Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän iri nebitgaz ýatagy bolan «Galkynyş» dünýäde ululygy boýunça ikinji orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz pudaga daşary ýurt maýadarlaryny çekmek hem-de nebitgaz ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça işleri işjeňleşdirmek barada anyk görkezmeleri berdi. «Galkynyş» gaz käni ilkinji tapgyrda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini tebigy gaz bilen üpjün eder.


15ff42b793e946.png
Hil we howpsuzlyk möhüm wezipedir
05.01.21 - 14:03

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň işleriniň halkara ölçeglerine laýyklykda ýylsaýyn ilerlemeginde onuň ýerlerdäki düzüm birlikleriniň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar. Bu ugurda Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň nebit we nebit önümleriniň hil gözegçiligini hem-de gaz ölçeýji enjamlaryň tehniki taýdan guratlygyny barlaýan bölümlerinde döwrebap işler alnyp barylýar.


15ff42954726dc.jpeg
«Malaý» känindäki gazkompressor bekedi ulanyşa girizmäge taýýar edilýär
06.01.21 - 11:26

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda 4-nji ýanwarda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda halkara ähmiýetli birnäçe infrastruktura desgalaryny ulanyşa girizmäge taýýarlamak meseleleri maslahatlaşyldy.


15ff29c8f94b0b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
05.01.21 - 10:44

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy.


15ff29ba5acc4c.jpeg
2021-nji ýylyň şygary: «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
06.01.21 - 11:49

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen 2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edildi.


15ff29b608e5cf.jpeg
Prezident: 2020-nji ýylyň jemleri boýunça JIÖ-niň 5,9% artmagyna garaşylýar
06.01.21 - 11:52

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen çarşenbe güni Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň gysgaça jemleri jemlenildi.


15fed6a2152a2b.jpeg
2-nji ýanwar Türkmenistanda iş güni däl diýlip yglan edildi
04.01.21 - 09:44

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwary iş güni däl diýlip yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permana 30-njy dekabrda gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama «ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen» kabul edildi.


15fec52a38fb88.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan 2021-nji ýylda goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryny berkitmegi meýilleşdirýär
04.01.21 - 09:46

Türkmenistan 2021-nji ýylda ýokary ynam derejesinde bolan goňşy döwletleri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny berkider. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen geçiren duşuşygynda belledi.


15ffd732d949b3.png
Buýan — ýiti ýokanç kesellerden goranmakda netijeli serişde
12.01.21 - 15:00

Ýakynda Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary koronawirusy ýok edýän derman serişdesini taýýarladylar. Onuň düzüminde buýan köküniň ekstraktynyň bardygy bellenildi. Buýan ynsan saglygy üçin taýsyz melhem. Ylmy çeşmeleriň habar bermegine görä, buýan kökünde glisirin, flawonoidler, steroidler, efir ýagy, C witamini, şeýle hem krahmal saklanýar. Glisiriniň mukdary 6%-e golaýlaýar. Onuň süýjüligi şekeriňkiden 40 esse ýokarydyr.


15fead506eb008.png
Tebigy gaz öý-ojaklary ýyladýar
29.12.20 - 12:04

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda welaýatyň obalarynyň hem-de şäherleriniň ilatly ýerlerini gazlaşdyrmakda maksatnamalaýyn işleri ýerine ýetirýärler.


15fead48dc819a.png
Nebitgaz toplumy: «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň rowaçly menzilleri
29.12.20 - 12:02

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä möçberinde uly dabaralara beslenmegi, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Esasy Kanunymyza — Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilip, Milli Parlamentiň Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň kanun çykaryjy palatasynyň Mejlis, wekilçilikli palatasynyň bolsa Halk Maslahaty diýlip atlandyrylyp, iki palataly ulgama geçilmegi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň esasy wakalary boldy.


15fe195ff80d81.png
Sag başym — soltan başym
22.12.20 - 11:45

Saglyk her bir adamyň başynyň täjine deňeýän iň gymmatly baýlygydyr, ynsan durmuşynyň bezegidir. Şol baýlykdyr bezegden serpaýly kişiler elmydama özlerini ruhubelent, bagtyýar duýýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeginde gurlan we gurulýan döwrebap, iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen anyklaýyş-bejeriş merkezleridir hassahanalar-da, melhem suwly şypahanalardyr arassa agyz suwy zawodlary-da bir maksada — ähli raýatlarymyzyň sagdyn hem-de ruhubelent ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


15fead3348ddb5.jpeg
«Türkmen enjan» HJ TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegi üçin polietilen turbalary getirdi
30.12.20 - 09:39

«Türkmen enjam» hojalyk jemgyýeti TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşykçylary üçin 214 müň metrden ybarat bolan ýokary basyşly polietilen turbalary (diametri 225 millimetr) öndürmek boýunça sargydy ýerine ýetirdi. Kompaniýanyň turba önümleri gurluşyk meýdançalarynda suw üpjünçiligini berjaý etmek, tehniki zerurlyklary we gaz geçiriji turbany gurýan tehniki işgärleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylar.


15fe1957e28fd7.png
Täze ýylyň buşlukçysy nur saçýar
22.12.20 - 11:43

Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly üstünliklere beslän halkymyz täze 2021-nji ýyly garşylaýar. Geçen hepdede paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hemmeleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýagşy umytlaryň we arzuwlaryň baýramy bolan Täze ýylyň baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi.