Makalalar
1611b5c0530987.jpeg
Ýangyç-energetika toplumyna iri maýa goýumlary
17.08.21 - 16:49

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işleriniň netijesinde Türkmenistan döwletimiz günsaýyn ösýär, özgerýär we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna zähmet üstünlikleri bilen barýar.


1611b5ce673067.jpeg
Watanyň egsilmez güýji-kuwwaty
17.08.21 - 16:53

Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň ösen tehnologiýalaryna daýanýan häzirki zaman desgasynyň dabaraly ýagdaýda işe giriziljek güni indi uzakda däl. Ondaky işler ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, Türkmenistany dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna deňleşdirmek ugrunda ýadawsyz alada edýän hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda, Ýaponiýanyň «Sumitomo» kompaniýasynyň hünärmenleri we türkmen gurluşykçylary tarapyndan alnyp barylýar.


1611b5d26da5bf.jpeg
Toý sowgatlary saldamly bolar
17.08.21 - 16:54

«Türkmengaz» döwlet konserniniň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri barha golaýlaşýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesini mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak ugrunda şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler.


1611211d8c5419.jpeg
Tebigy gazyň eşreti
10.08.21 - 15:42

Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda döwletimiz tarapyndan bagtyýar halkymyza berilýän eşretleriň biri — «mawy ýangyç» bilen Mary welaýatynyň ilatyny ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün etmek «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň gündelik esasy maksady bolup durýar.


1610235d5cf321.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: düzüme maýa goýumlar we innowasiýalar
30.07.21 - 22:34

Ýurdumyzyň depginli ösüşini üpjün etmek üçin nebitgaz senagatynyň kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugrudyr.


160ed2b2aa0150.jpeg
Garagumuň giň gollarynyň arasynda
13.07.21 - 15:56

Golaýda Malaý gaz käninde ýene bir guwandyryjy waka bolup geçdi. Baýlyklar mekanynda burawlanan nobatdaky guýudan tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu möhüm buýurmany «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň ussat baýlyk agtaryjylary üstünlikli ýerine ýetirdiler.


160ed2b7037fc8.jpeg
Belent sepgitlere galkynan «Galkynyşnebit»
13.07.21 - 15:58

Çelekeniň adybir baýry nebit käninden häzirki döwürde «gara altyn» çykarmagy amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň zähmetsöýer işgärleri mukaddes Watanymyzyň ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuna mynasyp zähmet sowgady bilen barmak maksadynda yhlasly zähmet çekýärler.


160ed2bc9c7e7c.jpeg
Maksadymyz şanly ýyly üstünlige beslemek
13.07.21 - 15:59

Mukaddes Garaşsyzlygymyz gazanylandan soň, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ösdürmeklige giň ýol açyldy we hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde bu ugurda örän uly hem-de möhüm işler amala aşyryldy. Düýpli täzeleniş we uly özgerişler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) hem giň gerim aldy. TNGIZT diňe ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, Merkezi Aziýanyň nebithimiýa pudagynyň iri senagat düzümleriniň biridir.


160e4171291c47.jpeg
Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň çig mal binýady berkidilýär
06.07.21 - 18:40

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar bölegindäki gazly ýataklaryň ýerüsti desgalarynyň taslamasyny işläp düzmek we gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bäsleşik Hytaýyň «International» milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy tarapyndan geçirildi, «China Petroleum Engineering Construction» kompaniýasy onuň ýeňijisi diýlip ykrar edildi.


160e4177f9515e.jpeg
Şanly senäniň hormatyna
06.07.21 - 18:42

Şu ýylda ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly senäni — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygyny döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlary-da mynasyp sowgatly garşy alýarlar.


160e417c73934b.jpeg
Gyş möwsümine ykjam taýýarlyk görülýär
06.07.21 - 18:43

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýatyň iň çetki günbatar etrabynyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen birlikde, etrabyň çäginde bar bolan gaz desgalaryny düýpli abatlap, olary gyş möwsümine taýýarlamak işlerini hem guramaçylykly dowam edýärler.


160dab1e054255.jpeg
Durky täzelenen beket halkyň hyzmatynda
29.06.21 - 15:38

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi hem-de Gahryman Arkadagymyzyň doglan güni mynasybetli «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň garamagyndaky durky düýpgöter täzelenen 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy döwrebap bekediň ulanylmaga berilmegi ýakymly pursatlara baý boldy.


160dab25f95293.jpeg
Çig mala baý Akbulak
29.06.21 - 15:40

— Ýurdumyzyň Köýtendag sebiti baýlyklara baýdyr. Milli Liderimiz şol baýlyklary ýurdumyzyň ösüşleriniň hyzmatyna goýmak maksady bilen anyk wezipeleri kesgitledi. Öňden bellenilenleri üstünlikli amala aşyrmak üçin ýerli çig mallara daýanýan kuwwatly önümçilik kärhanalary gurulýar. Bu möhüm işe biziň hünärmenlerimiz işjeň hem-de netijeli gatnaşýarlar.


160d1ba2bb0d6c.jpeg
Türkmenistan — Hytaý: strategik hyzmatdaşlar we hoşniýetli dostlar
22.06.21 - 20:23

«Türkmengaz» döwlet konserni «mawy ýangyjy» batly depginler bilen çykarmagy dowam edýär.


160d1bacae9929.jpeg
Suw gözleýjileriň zähmet üstünlikleri
22.06.21 - 20:26

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şöhratly senesini mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaklyga uludan taýýarlyk görýärler.