Makalalar
161d3ecba90d09.jpeg
«Derýalyk» önümçilik edarasynda
04.01.22 - 16:44

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri Täze ýyl baýramçylygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşy aldylar. Mälim bolşy ýaly, «Türkmengaz» döwlet konserniniň baýry kärhanalarynyň biri bolan müdirlik baş gaz geçirijiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk», «Garagum», «Çöllük», «Ýylanly» we «Derýalyk» ýaly önümçilik edaralaryny, dürli ululykdaky gaz geçirijileriniň 4500 kilometrden gowragyny hem-de gaz sazlaýjy desgalaryň onlarçasyny özüne birleşdirýär.


161b9c42513ebf.jpeg
Mynasyp sowgatlar bilen
15.12.21 - 20:32

Her bir şanly senäni zähmet sowgatlary bilen garşylamak, ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmagyň hasabyna ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak her kärhananyň işgärleriniň asylly ýörelgesidir. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň gündogar welaýatyndaky Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ruhubelent işgärleri hem bar.


161b2e2d225da4.jpeg
Bagajaly baýlyk öndürijiler
10.12.21 - 15:17

Ymgyr Garagumuň bu sebitinde ýurt Garaşsyzlygynyň ýyllary içinde kuwwatly senagat düzümi peýda boldy. Türkmen topragynyň astyndan tebigy gaz gazylyp alynsa, Bagaja meýdançasynda ony gaýtadan işleýän häzirki zaman desgalary gurlup, işe girizildi.


161b2e42d31882.jpeg
TOPH: energetika howpsuzlygy, arassa ekologiýa
10.12.21 - 15:22

Soňky onlarça ýyllaryň dowamynda howanyň üýtgemegi adamzat üçin düýpli meseleleriň birine öwrüldi. Bu meseläniň toplumlaýyn häsiýetini nazara almak bilen, Türkmenistan daşky gurşawy goramak hem-de tebigatdan oýlanyşykly peýdalanmak meselelerine aýratyn üns berýär.


161b2e5872f146.jpeg
Nebitgaz pudagyynyň geljegi: «DÜŞBI GUÝULAR» WE «SANLY ÝATAKLAR»
10.12.21 - 15:28

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagaty pudagyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberlerdäki maýa goýumlar goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161af0cb6625af.jpeg
Türkmenistan kuwwatly energetika döwletidir
07.12.21 - 17:26

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bellenilen şanly ýylda nebitgaz senagatyndaky desgalaryň we kärhanalaryň önümçilik kuwwatynyň artmagyna mümkinçilik döredildi. Ýylyň başynda «Malaý» gaz gysyjy desgasynyň ulanylmaga berilmegi ýurduň gündogar sebitiniň ilatynyň we edara-kärhanalarynyň gaz üpjünçiligini artdyrmaga, şeýle hem Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň kuwwatyny güýçlendirmäge şertleri gowulandyrdy.


161af0d000f54d.jpeg
Rowan ýollar beketden başlanýar
07.12.21 - 17:28

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň işgärleri şu ýylyň 11 aýyny netijeli jemlemegiň hötdesinden geldiler. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam edýän ýylda nebit kärhanasynyň garamagyndaky Gubadag — Daşoguz awtoulag ýolunyň gündogar ýakasynda ýerleşýän 170-nji awtoulaglara ýangyç guýujy bekediň durkunyň düýpgöter täzelenmegi bolsa, müşderilere edilýän hyzmatlaryň ýokary derejelerde bolmagyna getirdi.

1619c8b722650c.jpeg
Sarp edijiler tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün ediler
23.11.21 - 16:34

Türkmenistanyň gaz senagaty milli ykdysadyýetimizde iň möhüm pudaklaryň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzda onlarça iri we ownuk gaz känleri bar. Olaryň arasynda Merkezi Garagum sebitiniň gaz känleri möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.


1619c8ba42b101.jpeg
Baýlyk çykaryjylaryň üstünligi
23.11.21 - 16:35

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligi boýunça ýylyň başyndan bäri 10,3 milliard kubmetre golaý tebigy gaz öndürildi. Munuň özi ýyllyk meýilnamanyň möhletinden ep-esli öň, has takygy, on aýda üstünlikli berjaý edilendiginden habar berýär.


1619c8bcf1738d.jpeg
Gurluşyk işleri giň gerim alýar
23.11.21 - 16:35

Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki nebit önümleri kärhanalarynyň durky täzelenilýär, şeýle-de täze ýangyç guýýan beketler gurulýar.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»
16.11.21 - 16:52

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri
16.11.21 - 16:53

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.